Wigilia Hufcowa

Czuwaj!

W imieniu Komendy Hufca ZHP Kolno zapraszamy wszystkich na spotkanie wigilijne hufca.

Spotkanie odbywać się będzie poprzez aplikację Microsoft Teams w środę 23.12 o godzinie 12:00. Wystarczy więc usiąść przed monitorem i dołączyć do spotkania 🙂

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRmZjE1NDEtNjEwMS00YTg1LWFlNDEtNTIxNDBhZTNkMTRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%226b4949b2-ebf4-40dd-90be-2d773045bf52%22%7d

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.